Reklamační rád

e-shopu WormUP.com provozovaného společností WormUP s.r.o., Žamberecká 483, 51754 Vamberk (dále jen WormUP nebo Prodávající)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek WormUP. Před objednáním zboží je Kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího.

Má se za to, že Kupující podáním své objednávky na odběr zboží prostřednictvím služby WormUP potvrzuje, že s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí.

Jako doklad o záruce (záruční list) odesílá WormUP ke každé objednávce potvrzení objednávky. Toto potvrzení objednávky lze použít pro uplatnění případné reklamace.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zakoupené zboží v délce, která odpovídá datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, uvedeném na obalu. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady.  

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned ve výdejním místě, nebo bezprostředně po převzetí.

 • Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího například předložením prodejního dokladu, nebo potvrzení objednávky.

 • Kupující uplatňuje reklamaci ve Výdejním místě MojeRC s.r.o., Jugoslávská 25, 61300 Brno, případně v obchodě, kde zboží zakoupil.

 • Pokud se zákazník na místě nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vráceného zboží vyplacena v hotovosti nebo poskytnuta sleva na další nákup.

IV. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Práva kupujícího na uplatnění reklamace zanikají v těchto případech:

 • reklamace nebyla uplatněna v záruční době

 • zboží bylo mechanicky poškozeno nebo používáno v podmínkách neodpovídajících podmínkám uvedených výrobcem

 • vada vznikla neodbornou manipulací

 • zboží bylo zcela či z větší části spotřebováno

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do 6 pracovních dnů.

 • Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) Prodávajícím do dne vyřízení Prodávajícím. Reklamace zboží vyřizuje WormUP bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 • Po vyřízení reklamace je Kupující vyzván k vyzvednutí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata k reklamaci.

 • Kupující je povinen vyzvednout reklamované zboží do 30ti dnů ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je Prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2020

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.